Kara Küfür taassubunun ültimatomu ve verilecek cevap;           Ayasofya camiinin camilikten çıkarılması gelişigüzel bir hâdise değildir. Halk Partisinin diktatörlük devrinde Bulgaristan da “Bizans âsarını ihya” hakkında bir kongre toplanmıştı. Bu kongreye hıristiyan dünyasının her tarafından murahhaslar, misyonerler gelmişti. Türkiyeden de Halk Partisi tarafından adı Türk…